Stadgar

Enslövs Hembygdsförening
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§1 Namn, verksamhetsområde och karaktär
§2 Hembygdsföreningens ändamål
§3 Hembygdsföreningens verksamhet
§4 Hembygdsföreningens organisation
§5 Medlemsmöten
§6 Medlemskap i Hembygdsförening
§7 Avgifter
§8 Lokalt samarbete
§9 Ordinarie årsmöte
§10 Extra årsmöte
§11 Hembygdsföreningens styrelse
§12 Räkenskaper och revision
§13 Stadgeändring
§14 Upplösning av Hembygdsförening

Hembygdsföreningens organisationsnummer
829200-8852
Adress: Santagård 912, 313 94 Sennan
Plusgiro: 97765-2
Bank: Swedbank
Kontonummer 7472-30-08705

2
§ 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär
Föreningens namn är Enslövs Hembygdsförening.
Föreningen är medlem i Halmstads Hembygdskrets och därigenom ansluten till Sveriges
Hembygdsförbund.
Medlem i hembygdsförening är därmed även medlem i riksförbundet Sveriges Hembygdsförbund och
har rätt att deltaga i Sveriges Hembygdsförbunds årliga riksstämma.
Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av Enslövs och Övraby församlingar.
Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syften som
framgår av paragraf 3, Ändamål.

§ 2 Hembygdsrörelsens grundsyn
Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden
och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla,
oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet
skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för
hembygden. Här möts alla generationer.

§ 3 Hembygdsföreningens ändamål
Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.
Hembygdsföreningen skall arbeta för:
• att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv       fördjupas och förs vidare till kommande generationer,
• att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs     tillgängliga för alla,
• att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med   planering och förändring av samhället och
• att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av   framtidens hembygd.

3
§ 4 Hembygdsföreningens organisation
4.1 Föreningen består av medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete
och främja hembygdsarbetet.
4.2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.
4.3 Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa ordinarie årsmöte.

§ 5 Medlemsmöten
Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas möten som behandlar angelägna frågor och som kan vara vägledande för styrelsens avgöranden.

§ 6 Medlemskap
6.1 Person som delar de under ändamålsparagrafen angivna värderingar räknas som fullvärdig medlem efter det att medlemsavgiften betalats.
6.2 Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av årsmötet, på förslag från styrelsen, utses till hedersledamot.
6.3 Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

§ 7 Avgifter
Avgifter för medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte.

§ 8 Lokalt samarbete
Föreningen kan efter styrelsens beslut inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.

4
§ 9 Ordinarie årsmöte
9.1 Årsmöte med föreningen ska hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar.
9.2 Årsmötet består av föreningens medlemmar. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslagsoch yttranderätt samt rösträtt.
9.3 Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.
9.4 Kallelse till årsmöte delges medlemmarna senast tre veckor före mötet.
9.5 Medlem som så begär ska senast två veckor före årsmötet få tillgång till årsmöteshandlingarna.
9.6 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
a. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
b. Val av årsmötesfunktionärer:
• mötesordförande
• mötessekreterare
• två protokolljusterare
c. Fastställande av dagordning
d. Årsredovisning
• verksamhetsberättelse
• bokslut
• fastställande av resultat- och balansräkning
• föredragning av revisorernas berättelse
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
e. Fastställande av eventuella arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter .
f. Val av:
• ordförande för nästkommande verksamhetsår
• ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren
• ersättare för de nästkommande två verksamhetsåren
• två revisorer för nästkommande verksamhetsår
• två ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår
• valberedning om högst fem ledamöter, varav en sammankallande
g. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
h. Fastställande av avgifter till föreningen
i. Fastställande av verksamhetsplan för minst det framförliggande räkenskapsåret.
9.7 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara
föreningens styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över
motionerna.Styrelsen ska till- eller avstyrka motionen och motivera ställningstagandet.
9.8 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika
röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

5
§ 10 Extra årsmöte
10.1 Extra årsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.
10.2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 2 veckor före mötets hållande.
10.3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning, som tillställes medlemmarna i samband med kallelsen.
10.4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

§ 11 Hembygdsföreningens styrelse
11.1 Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.
11.2 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och
årsmötets beslut.
11.3 Föreningens styrelse ska förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan för framförliggande räkenskapsår.
Föreningens styrelse ska vidare för årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.
11.4 Föreningens styrelse ska bestå av sju ordinarie ledamöter, nämligen ordförande och sex övriga ledamöter, vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte.
Antalet ersättare ska vara tre.
Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år.
Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.
11.5 Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.
11.6 Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av föreningens årsmöte kan inte omväljas.
11.7 Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per verksamhetsår.
Sammanträde ska alltid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär.
Kallelse till sammanträde ska utsändas senast två veckor i förväg.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.
Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.
11.8 Styrelsen utser två ledamöter att var för sig teckna föreningens firma.
11.9 Av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, och som faller under tryckfrihetsförordningen, är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.

§ 12 Räkenskaper och revision
12.1 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

6
12.2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två revisorer och två ersättare för dessa.
12.3 Styrelsen ska senast fyra veckor före årsmötet till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.
12.4 Revisorerna ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast två veckor före årsmötet till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att
framläggas vid föreningens årsmöte.

§ 13 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras godkännande av två på varandra följande möten, av vilka det ena ska vara årsmöte.

§ 14 Upplösning
14.1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag beslutats om vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna
beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.
14.2 Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar och skulder överlämnas till den instans som årsmötet beslutar.
Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt